fbpx

Международен автомобилен превоз на стоки

09. 18. 2019

Международният автомобилен превоз на стоки се извършва съгласно Конвенцията CMR за международен транспорт. При превоз на стоки с автомобили срещу заплащане като международен превоз се смята транспортирането на стоки от една страна до друга, като поне една от тези две страни е договаряща страна по Конвенцията.

Международен автомобилен превоз на стоки

Превозни автомобилни средства
Превозните средства при автомобилния транспорт са както автомобили, така и ремаркета и полуремаркета.

Валидност на Конвенцията при превоз на автомобилното превозно средство с други видове транспорт
Когато се налага автомобилните превозни средства да се превозват по железница, вътрешен воден път, море, въздух, Конвенцията се прилага по време на целия превоз.
Когато автомобилният превозвач и неавтомобилният такъв са едно и също лице, отговорностите се определят според Конвенцията, като отделни отговорности във връзка с всеки вид транспорт, така както биха били определени, ако тези превозвачи са две различни лица.

Заявка за международно транспортиране на стоки с автомобили
За извършване на превоз на стоки изпращачът трябва да направи заявка, съдържаща следните данни:

 • наименование на клиента, включително БУЛСТАТ и номер на данъчна регистрация, представител, банкова сметка
 • видът на автомобила, с който изпращачът желае да бъде извършен превозът
 • исканата дата, час и място на натоварване на стоката
 • вид на стоката и теглото й
 • данни за получателя, включително телефонен номер за връзка
 • срок за доставяне
 • размер на заплащането за превозвача и срок за заплащането му
 • предпочитан маршрут за превоза

Договор за превоз
Установяването на договор за международен сухопътен превоз се извършва с товарителница. Ако товарителницата бъде изгубена, или е нередовна, това не се отразява на действието на договора за превоз.

Товарителница
Товарителницата за международно транспортиране на стоки с автомобили трябва да се изготви в три оригинални екземпляра. Тези екземпляри се подписват както от изпращача на стоките, така и от превозвача. Изпращачът получава първия екземпляр, вторият се прилага към стоката, а третият екземпляр остава при превозвача.

Ако стоката трябва да се натовари на различни превозни средства, или когато трябва да се транспортират различни партиди или различни видове стоки, изпращачът и превозвачът могат да изискват издаването на толкова товарителници, колкото е броят на превозните средства или на партидите или видовете стоки.

Данни, които съдържа товарителницата

 • място и дата на съставяне
 • данни за изпращача – име и адрес
 • данни за превозвача – име и адрес
 • място и дата на приемане на дадените стоки и място, до което те ще бъдат доставени
 • данни за получателя – име и адрес
 • наименование на всяка превозвана стока и начина на нейното опаковане
 • тегло или друг начин за посочване на количеството на стоките
 • разходи за автомобилния превоз, които включват и митнически такси и други допълнителни разходи

както и други данни, според необходимостта.

Отговорности на изпращача

 • отговорност за разходи и щети поради неточни или недостатъчни данни
 • отговорност за неточни или достатъчни указания за изготвянето на товарителницата

Отговорности на превозвача

 • отговорност за действия и пропуски, водещи до щети за стоките, изпращача или получателя
 • отговорност за действия на други лица, чиито услуги е използвал за осъществяване на международния превоз на стоки
 • отговорност за частични или цялостни щети или липси на превозваните стоки от момента на приемането им за международно транспортиране с автомобилен превоз до момента
 • на доставянето им
 • отговорност за забавяне при доставянето на стоки

Отговорности на превозвачите при международен автомобилен превоз с последователни превозвачи

Когато се налага международните превози на стоки под покритието на карнети ТИР да се извърши от последователни превозвачи, всеки от тях има отговорност за извършването на целия превоз. Вторият, а ако е приложимо и следващите превозвачи стават страни по договора за превоз; за тях остават в сила посочените в товарителницата условия.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане