fbpx

Специализирана логистика за химическата промишленост

Нуждите на химическата промишленост от суровини изискват постоянното извършване на специализирани логистични услуги.

При превозите на материали за предприятията от химическата промишленост трябва да се спазват условията за съхранение на материалите и превоза им, за да достигнат до получателите в добро състояние, без да причинят вреда на персонала, извършващ превозите, и без да причинят замърсяване на околната среда при товарене, превозване и разтоварване.

Особености на специализираните логистични решения за химическата промишленост

 • осигуряване на безопасност на персонала при превозването на суровини за химическата промишленост
 • защита на околната среда при извършването на доставки на суровини за химическата промишленост

Материали, превозвани за нуждите на химическата промишлености

Основните материали, доставяни чрез логистични превози за нуждите на химическите предприятия, включват:

 • базови масла
 • полипропилен
 • парафин
 • глицерин
 • полиетиленгликол
 • диетиленгликол
 • бутилакрилат
 • рокопол
 • моноетаноламин

Видове транспортни средства за превоз на материали за химическата промишленост:

Класове на опасност на материалите за химичната промишленост

Най-често превозваните материали за химическата промишленост спадат към следните класове от Международната класификация на опасни стоки:

 • Клас 2: газове, сгъстени, във втечнено състояние или разтворени (негорими и неотровни газове, отровни газове, горими газове, горивни и отровни газове)
 • Клас 3: запалителни течности (леснозапалими; особено опасни леснозапалими; постоянно опасни леснозапалими; леснозапалими течности, които стават опасни при повишаване на температурата) и затова е необходимо да се транспортират като опасни товари
 • Клас 5: окисляващи вещества, органични прекиси
 • Клас 6.1: отровни вещества
 • Клас 9: други опасни вещества, неизброени в Международната класификация в класове 1-8, които имат относително ниска степен на опасност при транспортиране

Система SQAS за безопасността при извършване на превози на материали за химическата промишленост

Системата SQAS извършва оценка на качеството, безопасността, сигурността и опазването на околната среда от извършващите логистични услуги фирми и дистрибуторите на материали за химическата промишленост. Оценката съгласно системата SQAS не се удостоверява чрез сертификат, а чрез подробен списък от точки, които дадената фирма трябва оцени съгласно собствените си изисквания.

Международни документи и спогодби за превоз на опасни вещества

 • ADR: Европейска спогодба за международните превози на опасни товари по шосе
 • RID: Правилник за международни железопътни превози на опасни товари, допълващ Единните правила за договори за международни железопътни превози (CIM)
 • IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code): Международен кодекс за морски превози на опасни товари

Oпаковки за опасни товари съгласно ADR

Опаковките за опасни товари трябва да отговарят на определени механични и химични изисквания. Опаковъчните групи съгласно ADR са следните:

 • Група I: за силно опасни вещества
 • Група II: за средно опасни вещества
 • Група III: за слабо опасни вещества

Обозначаване чрез буквите Х, Y и Z

За определяне на издръжливостта им в кода за всяка опаковка се използват буквите X, Y и Z:

 • X: зa групи I, II и III
 • Y: за групи II и III
 • Z: за група III

Логистика за химическата промишленост от Група Деламод

Деламод България предлага логистични услуги за химическата промишленост, в следните видове транспортни средства и контейнери за опасни товари:

 • цистерни: за течни и газообразни материали
 • контейнери; за насипни материали
 • контейнери за радиокактивни материали
 • бутилки: за газообразни вещества под налягане

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане