fbpx

Предаване на стоките при превози на товари по шосе

02. 03. 2020

Условията за предаване на стоките при извършване на превози по шосе от Деламод България са включени в член Х от Общите условия на спедитора.

превози на товари по шосе

На кого се предават стоките

Деламод България има право да предаде транспортираните по шосе стоки на пълнолетно лице от предприятието на получателя, или ако получателят е частно лице, на всяко пълнолетно лице от домакинството му. С това Деламод България се освобождава от отговорността за тези стоки.

Предаването на стоките се извършва съгласно член 15 от Общите условия: въз основа на външния вид и според придружаващите документи. При това Деламод България не носи отговорност за самото съдържание на пратките със стоки. За освобождаване от отговорност е достатъчно да са спазени инструкциите на Деламод България за предаване на стоки.

За приключване на предаването на стоките трябва да са извършени всички плащания

За да може предаването на стоките да се счита за напълно приключено, получателят трябва да заплати всички разходи, които дължи на Деламод България.
Ако получателят откаже да извърши плащанията, които дължи, се смята, че е получен отказа за получаване на стоките.

При отказ на получателя, клиента или собственика на стоките да ги получи на посоченото от Деламод България място и в посоченото време

В случай че получателят, клиентът или собственикът на стоките откажат да ги приемат на посоченото от Деламод България място и по времето, посочено от Деламод България, спедиторът не е длъжен да уведоми отказалите получаване при посочените обстоятелства как ще се разпореди с пратките.

Съгласно член 22 от раздел Х, Деламод България има избор да се разпореди с пратките по един от двата начина, включени в член 22.
Единият начин е връщане на пратките на изпращача. При това Деламод България има право да изиска заплащането на всички разходи, които са били направени във връзка с връщането.

Другият начин е оставянето на пратките в склад. Но при това Деламод България не носи отговорност за пратките. А разходите, направени за складиране, са за сметка на клиента, дори ако складът, използван за съхраняване на пратките, принадлежи на Деламод България.

Как Деламод България може да се разпореди с пратки със стоки, които получателят е отказал да приеме

Вследствие на отказа на клиента да приеме стоките при време и в място, посочени от Деламод България, спедиторът има право и да продаде стоките. Друго решение е разпореждане по друг разумен начин с тези пратки.

Предупреждение преди разпореждането със стоките, за които има отказ от приемане

За да може Деламод България да се разпореди със стоките чрез продажба или по друг разумен начин, клиентът трябва да получи писмено предупреждение. Срокът е 30 дни преди разпореждането.

Ако клиентът или неговият представител не може да бъде открит, или ако те не предоставят на Деламод България инструкции относно стоките и не заплатят разходите, които дължат за пратките с отказани за приемане стоки, се изчаква 90 дни след датата, на която клиентът е трябвало да приеме пратките.

Разпореждане с бързоразвалящи се стоки

Ако пратките със стоки съдържат малотрайни продукти, Деламод България може да се разпореди с тях веднага, без да изчаква срок за предупреждение на клиента. Ако стоките са вече развалени продукти или ако при съхранението им Деламод България може да претърпи щети, разпореждането също се извършва незабавно, без изчакване на предупредителен срок.

Кой трябва да заплати разходите за разпореждане със стоките, за които е отказано получаване

Във всички случаи, при които клиентът или негов представител е отказал получаване на стоките при посочените по-горе условия, разходите за разпореждането с тези пратки са за сметка на клиента. Ако след продажба на такива стоки се окаже, че сумата е по-малка от разходите за разпореждането с тях, клиентът трябва да заплати разликата между сумата от продажбата и общата цена на разходите.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане