Правила за морски превоз на стоки от Деламод България | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Правила за морски превоз на стоки от Деламод България

Правила за морски превоз на стоки от Деламод България

Деламод България има установени правила и условия за превози по море, свързани с определението на стоки за морски превоз, отговорностите на Деламод като превозвач, отговорностите на търговеца, видовете транспорт и съхранение на стоките, както и доставянето на стоките.

Стоките за морски превоз

Стоките за морски превоз включват контейнери, опаковки и оборудване, които са предоставени за транспортиране от дадения търговец.
Контейнерите включват също така трейлъри, цистерни, платформи, палети и други подобни, които се използват за консолидиране на стоките.

Отговорност на Деламод България като превозвач

Отговорността на Деламод България е свързана с периода на транспортиране, включително натоварването на кораба и разтоварването на стоките.
Отговорността на Деламод България се определя в съответствие с всяко законодателство, което определя Хагските правила или Хагските Висби правила задължително приложими. Ако няма такова законодателство, ще се прилагат Хагските правила.

Отговорност на Деламод България при комбиниран транспорт

При комбиниран транспорт на стоки Деламод България носи отговорност за забавяне, повреди или загуба на стоки от натоварването им на пристанището, от което се изпращат, до пристанището, на което се разтоварват.

Отговорност на Деламод България при забавяне

При транспортирането на стоките Деламод България не поема отговорност за пристигането им в дадена дестинация или до мястото на доставка в точно определено време. Деламод България не носи отговорност за загуба на печалби, пазари или приходи.

Ако въпреки това вината за забавяне се установи като вина на Деламод България, отговорността на Деламод се ограничава до транспортирането или други разходи, свързани с транспортирането.

Отговорности на търговеца
При морски превоз на стоки търговецът спазва всички приложими закони, наредби и изисквания на митническите пристанищни и други власти. Търговецът заплаща всички такси, глоби, мита, разходи и загуби, свързани с превоза.

Отговорностите на търговеца включват подходящото опаковане на стоките, поставянето им в подходящи контейнери, за да могат да издържат на обикновените рискове, свързани с превоза.

Търговецът не трябва да предоставя за превоз опасни, запалими и други рискови стоки, които биха причинили повреди, без предварително да уведоми Деламод България за това, както и за естеството, класификацията и др. на стоките и да получи писмено съгласие за превоза им.

Ако търговецът предостави за превоз такива опасни стоки, Деламод България има право да разтовари, съхрани, изхвърли или изостави такива стоки единствено по свое усмотрение, без да компенсира търговеца за това.  Направените от Деламод България разходи за такива действия трябва да се поемат от търговеца.

Правила, свързани с видовете транспорт и съхранение

Деламод България има право по всяко време да използва всякакъв вид транспорт и съхранение на стоките, без да уведомява търговеца за това.

Правила, свързани с доставянето на стоките

Ако доставката на стоките не бъде приета от търговеца в уговореното време и на уговореното място, Деламод България има право да разтовари без предизвестие неприетите стоки от даден контейнер и да ги остави на брега или във вода, единствено за сметка и риск на търговеца.

Ако в срок от 30 дни след доставка търговецът не приеме доставените стоки, Деламод България има право да изхвърли или унищожи стоките без предизвестие до търговеца.

Service Image: 
нагоре