Правила за запазване на данни | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Правила за запазване на данни

Правила за запазване на данни

 Версия 0.2, Юни 2018

Xpediator plc(“Дружеството”)е холдинг,стоящ зад следните бизнеси: Delamode InternationalLogistics, Affinity Transport Solutions, Regional Express, Benfleet Forwarding, Pall-Ex Romania, EshopWedrop, EMT Logistics

Обхват на правилата

 

Тези правила са приложими за настоящи служители, клиенти, доставчици и делови контакти.

Дъщерните дружества на Xpediator plc могат да приемат свои собствени правила, за да отговорят на нуждите на бизнеса, клиентите и местното законодателство. Политиката на всяко дъщерно дружество обаче се разглежда като допълнение към тази на групата. Подробностите, описани в този документ, са минималните изисквания за цялата група.

 

Информация относно администратора на данни и лицето, обработващо данни

 

Дружеството е администратор на данни, което означава, че определя процесите, които да се използват при използването на вашите лични данни. Дружеството, също така, е и лице, обработващо данните за своите клиенти, което означава, че изпълнява обработката на данни. Нашите координати са, както следва: Xpediator plc, 700 Avenue West, Skyline 120, Braintree, Essex, CM77 7AA, UK

 

Длъжностно лице по защита на данните

 

Служителят по защита на данните на Дружеството е Michael Grange. Можете да се свържете с него на corporate.compliance@xpediator.com

 

Поддръжка на данни

 

За да се поддържа гладкото функциониране на бизнеса и да се изпълняват законовите ни и регулаторни задължения, Дружеството притежава определени видове данни с различна продължителност. Някои срокове са задължителни, а други се определят от Дружеството, за да се гарантира, че бизнесът може да продължи да функционира по начин, който е безопасен, честен и законосъобразен.

 

За подробности относно начина, по който Дружеството съхранява, прехвърля и по друг начин поддържа данни, моля, направете справка с Правилата за защита на данните и с Правилата за прехвърляне и съхранение на данни.

 

Данни със законоустановен срок за съхранение

 

Тип на данните

Законоустановен срок на

Законова база

 

съхранение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 години от датата на

Изменената Наредба за докладване на

 

 

последното вписване (или, ако

наранявания, болести и опасни явления

 

Регистър на злополуки, записи

злополуката е с дете/младеж, до

1995 (RIDDOR) (SI 1995/3163) и Закон за

 

/доклади за произшествия

навършване на 21 години от

давността от 1980. Специални правила се

 

 

лицето)

прилагат по отношение на инциденти с

 

 

.

опасни вещества

 

 

 

 

 

Счетоводни документи

6 години за акционерни

Раздел 221 от Закон за дружествата от

 

1985, изменен от Законите за дружествата

 

 

дружества

 

 

от 1989 и 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

Възстановявания на данък

 

Правилник за данъка върху доходите

 

върху доходите и национални

 

(наетите лица) 1993 (SI

 

инструменти, регистрирани

 

1993/744), изменен, примерно, от Данъка

 

приходи и кореспонденция с

Не по-малко от 3 години след

върху доходите (наетите лица)

 

 

 

HMRC (Агенция„Приходи и

края на финансовата година, за

 

 

митници“ на Нейно

която се отнасят

 

 

Величество) или съответните

 

 

 

данъчни органи

 

 

 

 

 

 

 

Схеми за обезщетения при

 

Регламенти относно схемите за пенсионни

 

пенсиониране - регистриране

 

обезщетения (информационни

 

на събития, подлежащи на

6 години след края на годината,

правомощия) от 1995 г. (SI 1995/3103)

 

обявяване, например

 

 

в която се е състояло събитието

 

 

свързани с

 

 

 

 

 

неработоспособността

 

 

 

 

 

 

 

Задължителни отчети за

 

Изменените Регламенти относно

 

плащанията по майчинство,

3 години след края на

задължителните плащания за майчинство

 

изчисления, сертификати (Mat

(общи) 1986 (SI 1986/1960)

 

данъчната година, в която

 

B1s) или други медицински

 

 

приключва майчинството

 

 

доказателства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документи за заплати (също

 

Закон за управление на данъците от 1970

 

така за извънреден труд,

6 години

 

 

бонуси, разходи)

 

 

 

 

 

 

 

Национални регистри за

3 години след края на платимия

Закон за националната минимална

 

работна заплата от 1988 г.(National

 

минималната работна заплата

референтен период, следващ

 

Minimum Wage Act 1998)

 

 

този, който обхващат регистрите

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистри, отнасящи се до

 

Регламенти относно работното време от

 

2 години от датата, за която са

1998 г. (The Working Time Regulations 1998)

 

работното време

 

изготвени

(SI 1998/1833)

 

 

 

 

 

 

 

Данни без законоустановен срок за съхранение

 

Тип на данните

Срок на съхранение

 

 

 

 

Формуляри за кандидатстване и бележки от интервюта (за

1 година

 

неодобрените кандидати)

 

 

 

 

 

 

Оценки съгласно регламентите за здравето и безопасността

 

 

и записи на консултации с представители и комитети по

Постоянен

 

безопасността

 

 

 

 

 

Вътрешни приходи/HMRC одобрения

Постоянен

 

 

 

 

Отпуск за гледане на дете

5 години от раждането/осиновяването на детето

 

или 18 години ако детето получава помощи за

 

 

 

 

лица с увреждания

 

Полици за инвестиционни пенсионни схеми

12 години от изтичането на всички обезщетения,

 

платими по полицата

 

 

 

 

 

 

Досиета на пенсионерите

12 години след прекратяване на обезщетението

 

 

 

 

Досиета на персонала и документи от обучения

 

 

(включително дисциплинарни регистри и регистри за

6 години след прекратяване на заетостта

 

работно време)

 

 

 

 

 

Данни за съкращенията, изчисления на плащанията,

6 години след датата на съкращението

 

възстановявания, уведомяване на министъра

 

 

 

 

 

 

Досиетата на висшите ръководни кадри (т.е. членовете на

Постоянен

 

висшия управленски екип или техни еквиваленти)

 

 

 

 

 

 

Задължителни регистри за обезщетения за болнични,

 

 

изчисления, удостоверения, удостоверения от служители,

 

 

съдържащи информация относно причините за отсъствието

6 години след прекратяване на заетостта

 

им (болест, нараняване), причини за болестта,

 

 

нараняването и начална и крайна дата на заболяването

 

 

 

 

 

Карти за отчитане на време

2 години след одит

 

 

 

 

Синдикални споразумения

10 години след като престанат да бъдат

 

действащи

 

 

 

 

 

 

Координати на клиент и доставчик, информация за банкови

Съгласно договора между Дружеството и клиент

 

сметки и други данни, използвани във връзка с

 

или доставчик

 

изпълнението на договорни задължения.

 

 

 

 

 

 

 

Преглеждат се ежегодно и се запазват само тези,

 

Координати на физически лица с цел маркетинг и продажби

за които има съгласие и/или разумно правно

 

 

основание за задържане

 

 

 

 

 

 

 

Service Image: 
нагоре