Правила в ЕС за извънгабаритните превози | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Правила в ЕС за извънгабаритните превози

Правила в ЕС за извънгабаритните превози

Превози на извънгабаритни товари
Извънгабаритните превози се извършват с по-дълги и по-тежки превозни средства. Нуждата от транспортиране на такива товари води до непрекъснатото увеличаване на разрешените размери за превозни средства за извънгабаритни товари, включително по отношение на теглото им.

Промяна в правилата на Европейския съюз за извънгабаритни превози
Промяната в правилата, съдържащи се в Наредба 11за международен автомобилен превоз на пътници и товари, води до по-прецизни изисквания по отношение на превозните средства:

 • техните максимални размери;
 • пневматичното окачване на задвижващата ос (оси).

Така се постига по-пълно съответствие на изискванията на законодателството на ЕС за международни сухопътни провози.

По-важни промени в правилата

 • По-точно диференциране на извънгабаритните и тежките превозни средства от другите превозни средства: посочва се, че поне един от размерите на транспортното средство, заедно с товар или без товар, превишава стойностите, посочени в член 5 на Правилата.
 • Уточняване на различните допустими максимални разстояния за състави от транспортни средства, чрез добавяне на нови алинеи към член 5.
 • Уточняване на допустимата максимална маса: за ремаркета като част от състави, за състави с четири оси включващи ремаркета или полуремаркета. Най-важното в измененията по отношение на масата е определянето на максималното натоварване на двойни и тройни оси при ремаркета и полуремаркета при превозване на извънгабаритни товари за съвкупността от две или три оси, като цяло, а не за всяка ос поотделно.
 • Определяне на максималното допустимо натоварване от 11,5 тона при движение по всички обществени пътища за:

-    задвижваща ос на транспортно средство с пневматично окачване, или с окачване, еквивалентно на пневматично
-    превозни средства без пневматично окачване или окачване еквивалентно на пневматично

 • Издаване на разрешителни за движение за превозни средства за извънгабаритни превози, съгласно нов член – 17а. Съгласно новото изискване на член 17а, при маса над 100 тона, височина над 5 метра, дължина над 40 метра, широчина над 5,50 метра, собствениците или извършващите превозите с такива средства трябва да осигурят средства за комисия, която ще определи маршрута и логистиката, подходящи за съответното транспортно средство.

Уточняване на понятия в изменените правила

 • Извънгабаритни превозни средства: съгласно член 2; тежките превозни средства съгласно член 3
 • Ремаркета: средства, конструирани и оборудвани подходящо за превоз на товари и предназначени за свързване към моторни превозни средства
 • Полуремаркета: средства, предназначени за свързване с моторни превозни средства, така че част от тях ще бъде разположена върху конкретното превозно средство, и по-голямата част от масата на полуремаркето и масата на превозвания товар ще се поеме от превозното средство
 • Максимално допустими размери: размерите, определени съгласно член 5
 • Максимално допустими маси: масите, определени съгласно член 6
 • Максимално допустими натоварвания или маси на ос: масите, определени съгласно член 7
 • Пневматично окачване: окачваща система с най-малка стойност на причинения от въздушното налягане пружинен ефект 75%
 • Неделим товар: товар, който не може да бъде разделен за по-лесно превозване, поради това, че разделянето му би причинило допълнителни разходи или би довело до риск от повреждане; или товар с такива размери или маса, че не може да бъде превозен от превозни средства, с ремаркета, съчленени превозни средства, автовлакове изцяло съответстващи на изискванията, поставени в наредбата

Увеличаване на броя на пътищата за превозване
Разширеният списък на пътищата за превозване е публикуван в Приложение 2 към наредбата.

Service Image: 
нагоре