Логистика на хуманитарното подпомагане | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Логистика на хуманитарното подпомагане

Логистика на хуманитарното подпомагане

Хуманитарното подпомагане е все по-интензивно през последните години. Във връзка с изпращането на хуманитарни помощи управлението на веригата за доставки е един от основните приоритети за фирми като Деламод България, предлагаща оптимални логистични решения. С ефективно управление на доставките на хуманитарни помощи се допринася за бързото преодоляване на кризите, настъпили в резултат на бедствия.

Природните бедствия – все по чест проблем

В последните години природните бедствия като наводнения и земетресения са все по-чести. Те нанасят поражения върху населението в засегнатите райони. Пораженията са не само върху сгради, но и върху реколта, обработваеми площи, което води до кризи в снабдяването с храни и осигуряването на елементарни удобства за живот.

Особености на хуманитарната логистика в сравнение със стопанската логистика

Основната особеност на хуманитарната логистика е в това, че при евентуално забавяне на превозите загубите ще бъдат в човешки животи, докато при стопанската логистика забавянето води до намаляване на печалбите. Затова основната цел, както е посочено по-горе, е доставянето на хуманитарни помощи не само в точното място, но и в точното време, за да запазят колкото може повече хора живи и във възможно най-добро състояние.

Друга основна особеност на хуманитарната логистика е включването и на управлението на „нематериални“ потоци. Това са потоците от хора, необходими за подпомагане на хуманитарните дейности в засегнатите райони, като разселването на пострадалите в други райони.

Освен това при хуманитарните доставки търсенето на продуктите е много по-точно прогнозируемо в сравнение с тези при стопанската логистика.

Логистичните канали и тяхната структура също имат своите особености при хуманитарните доставки. Тази структура от логистични канали е определена предварително, рядко се налагат изменения.

Определената структура на логистичните канали е предимство при превозите на хуманитарни дарения, тъй като голяма част от тях съдържат продукти с кратък срок на годност и е важно да достигнат до пострадалите за кратко време.

Логистиката – основна част от хуманитарното подпомагане

Логистиката заема около 80% от общото хуманитарно подпомагане, тъй като след събирането на даренията те трябва да се опаковат и транспортират до районите, засегнати от бедствията. Някои дарения трябва да се складират и съхраняват до датата на изпращането им, което също е основна част от логистичните услуги на фирми като Деламод България.

Бързината на логистичните превози е основен принцип при хуманитарното подпомагане

Принципът на хуманитарното подпомагане може да се резюмира като „осигуряване на помощите в подходящото място и в подходящото време“. Подходящо време означава, че подпомагането трябва да пристигне навреме. Затова бързината на превозите, с осигуряване на най-кратките маршрути, е съществено важна.

Координиране на усилията на хуманитарните организации и логистичните фирми

За постигане на най-кратки срокове между началото на събирането на хуманитарни помощи и тяхното получаване от бедстващите групи население е необходимо хуманитарните организации и логистичните фирми да си сътрудничат непрекъснато. Така не се губи време между събирането на даренията и опаковането и изпращането им. Служителите на Деламод България са в непрекъсната готовност и организират бързо опаковането и доставките на хуманитарни помощи. Сътрудничеството на специалистите от Деламод с другите звена във веригата за управление на доставки осигурява бързото транспортиране на хуманитарни дарения.

Service Image: 
нагоре