Какви са условията за превоз по море на Деламод България | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Какви са условията за превоз по море на Деламод България

Какви са условията за превоз по море на Деламод България

Организиране на товарните единици в контейнери

При превози по море Деламод България осигурява транспортирането на пратки, придружени от товарителници и организирани в товарни единици в контейнери. Контейнерите се осигуряват от Деламод, но могат да бъдат поставени и в контейнери на клиентите, като тези контейнери отговарят на стандартите.

Ролята на товарителницата

Товарителницата, придружаваща всяка пратка, съдържа описание на товарите за морски превози. Тя е документ, удостоверяващ поемането на задължението за превоз от Деламод.

Отговорностите на Деламод България при морските превози

При превози от едно пристанище до друго Деламод България поема отговорност за транспорта на товарите от натоварването им на кораба до пристигането в пристанището, което е крайната дестинация за транспорта. При това Деламод не носи отговорност за забавяне на транспорта, загуби или повреди на товарите.

При евентуални загуби, повреди или забавяне на транспорта се прилагат Хагските правила.

Комбинирани превози с морски транспорт

При комбинираните превози с морски транспорт Деламод поема отговорността за товарите, за евентуални забавяния, загуби или повреди, от мястото на получаването им до мястото на доставянето им. Тази отговорност се определя съгласно приложимите международни конвенции или национални закони.

Какво представлява товарната единица

При консолидиране на товари в един контейнер от Деламод броят на опаковките, посочен в товарителницата, се смята за брой на опакованите товарни единици, когато се определя отговорността за тези единици.

В останалите случаи товарната единица представлява всяка физическа единица или единица товар, които не се превозват в опаковка.
При морски превози на насипни товари единиците се определят съгласно приложимите закони.

Без възражения при поява на повърхностна ръжда или окисляване

При морски превози се приема, че появата на повърхностна ръжда или окисляване на товарите е естествен процес и получателят трябва да приеме товарите без възражения относно ръждата или окисляването.

При морски транспорт на товари, изискващи поддържане на определена температура

Преди поемането на товари, изискващи температурен режим, от Деламод, клиентите трябва да уведомят за необходимостта от такъв режим. Клиентите носят отговорност за правилното опаковане на товарите в контейнера, за предварителното охлаждане на този контейнер и настройването на термостата, преди предаването на контейнера на Деламод.

При повреда на оборудването за контрол на температурата, повреда на изолацията или други проблеми, нарушаващи температурния режим, Деламод не носи отговорност.

Деламод може да извършва промени при морски превози

При товарене, разтоварване, извършване на ремонти, плаване на буксир и други обстоятелства Деламод може да извършва промени в обстоятелствата на морските превози.
Тези промени включват превози на товарите с други кораби вместо предвидените в товарителницата, да разопакова и изважда стоки от контейнери и да ги изпраща с други контейнери или в други опаковки. Също така при нареждания или препоръки от правителства или организации Деламод може да организира плаване на буксир, влизане в сух док и т.н. със или без стоки или контейнери, които превозва.

Условия при доставянето на товари в крайните дестинации за морски превози

Ако в уговореното време получателят не поеме товарите, Деламод има право без предварително уведомяване да извади от контейнера товарите и да ги разтовари на брега, под покритие или на открито място, за сметка и риск единствено на получателя. С това превозът на такива стоки се счита за приключен и Деламод не носи по-нататъшна отговорност за товарите.

Service Image: 
нагоре